Title: Prevalence specifických poruch motorického učení u dětí v praktické škole
Other Titles: The prevalence of specific disorders of motor learning in children in practical schools
Authors: Vajs, Karel
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31738
Keywords: poruchy učení;motorické učení;mladší školní věk;diagnostika;prevalence
Keywords in different language: learning disabilities;motor learning;younger school age;diagnostics;prevalence
Abstract: Diplomová práce se zabývá specifickými poruchami motorického učení, zejména pak vývojovou poruchou koordinace. Cílem práce je popsat výskyt specifických poruch motorického učení u dětí mladšího školního věku se specifickými vzdělávacími potřebami. Zejména pak u dětí s lehkým mentálním postižením a narušenou komunikační schopností.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with specific disorders of motor learning, especially developmental coordination disorder. The aim of the thesis is to describe the occurrence of specific motor learning disorders in younger school children with specific educational needs. Especially in children with mild mental disabilities and impaired communication ability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vajs Karel.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Vajs - V.pdfPosudek vedoucího práce125,54 kBAdobe PDFView/Open
Vajs - O.pdfPosudek oponenta práce211,84 kBAdobe PDFView/Open
Vajs.pdfPrůběh obhajoby práce57,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.