Title: Formování běloruské národní identity
Other Titles: The Formation of Belorussian National Identity
Authors: Pergl, David
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32950
Keywords: národní identita;bělorusové;nacionalismus;biografická metoda;běloruská menšina;kolektivní paměť
Keywords in different language: national identity;belarusian;nationalism;biographical method;belarusian minority;collective memory
Abstract: Tato práce si klade za cíl porozumět prostřednictvím analýzy biografických rozhovorů, jakým způsobem si v rámci životních vyprávění běloruští emigranti žijící v České Republice vytvářejí a interpretují vlastní vztah ke své národní identifikaci a jaké aspekty z jejich pohledu tvoří součást jejich národní svébytnosti. Práce v teoretické rovině obsahuje přehled několika vybraných publikací, které přibližují současný diskurz kolem studia běloruské identity. Rovněž je zde vymezeno několik vhodných přístupů k problematice spojené s kolektivní identitou. Výrazný prostor je věnován tradici kolektivní paměti a na ni navazujícího pojetí kulturní a komunikativní paměti Jana Assmanna. Výzkumná část obsahuje deset rozhovorů s příslušníky běloruské menšiny. Rozhovory byly vedeny formou volného vyprávění podle koncepce biografické metody Fritze Schützeho. Ze závěrečné analýzy rozhovorů vyplývá, že pro respondenty měla jejich běloruská identita mnoho rozdílných podob, které byly často výrazně zatíženy jejich politicko-ideologickými hodnotami. V rámci jednotlivých narací byla běloruská svébytnost vytvářena především ve spojitosti se symbolickým charakterem běloruštiny, vlastní kulturou a dějinami a v častém vymezování se vůči sousednímu Rusku.
Abstract in different language: The aim of my bachelor´s work has been to understand through the analysis of biographical interviews how the Belarusian emigrants living in the Czech Republic create and interpret their own relation to their national identification in their life identification. What aspects from their point of view are part of their national identity. Within the framework of the theoretical level of the work, it presents an overview of several selected publications that illustrate the current discourse of the study of Belarusian identity. There are also several appropriate approaches to collective identity issues. The distinctive space is devoted to the tradition of collective memory and to the following conception of Jan Assmann's cultural and communicative memory. The practical research section contains ten interviews with members of the Belarusian minority. The interviews were conducted in a form of free narration based on the concept of the biographical method of Fritz Schütze. The final analysis of these interviews reveals that Belarusian identity has had many different forms, which were often heavily burdened by their political and ideological values. Within the narratives, Belarusian identity was created primarily in connection with the symbolic character of Belarus, its own culture and history, and its frequent delimitation with neighboring Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pergl_BP.pdfPlný text práce770,51 kBAdobe PDFView/Open
Pergl_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Pergl_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce358,42 kBAdobe PDFView/Open
Pergl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce907,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.