Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzachtová Alena, PhDr.
dc.contributor.authorŠíša, Jiří
dc.contributor.refereeKosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:32Z-
dc.date.available2016-12-21
dc.date.available2020-08-24T11:42:32Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier73072
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39178-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá percepcí školního klimatu. Jejím cílem je zmapovat klima vybrané školy z pohledu žáků, učitelů a rodičů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretických východisek jsou charakterizovány klima školy, klima školní třídy a klima učitelského sboru. Následující části jsou věnovány jednotlivým aktérům, školního klimatu, jako jsou žáci, učitelé a rodiče. Teoretickou část uzavírají kapitoly, které se zaměřují na zkoumání a hodnocení školního klimatu a na současné výzkumy. V praktické části je realizováno výzkumné šetření na základní škole, ve kterém je porovnávána shoda a rozdílnost v hodnocení školního klimatu žáky, učiteli a rodiči.cs
dc.format112 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectškolní klimacs
dc.subjectaktéři školního klimatucs
dc.subjecthodnocení školního klimatucs
dc.subjectžácics
dc.subjectučitelécs
dc.subjectrodičecs
dc.titlePercepce školního klimatu žáky, rodiči a učitelics
dc.title.alternativePerceptions of School Climate by Pupils, Teachers and Parentsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with perceptions of school climate. Its aim is to map the climate of our schools from the perspective of students, teachers and parents. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Within the theoretical bases are characterized by a school climate and the climate in the classroom and teaching staff. The following sections are devoted to individual actors of school climate, such as students, teachers and parents. The final chapters of theoretical part focus on the evaluation of school climate and current research. In the practical part is realized survey in elementary school, which is compared to consensus and divergence in the assessment of school climate by pupils, teachers and parents.en
dc.subject.translatedschool climateen
dc.subject.translatedactors of school climateen
dc.subject.translatedassessment of school climateen
dc.subject.translatedpupilsen
dc.subject.translatedteachersen
dc.subject.translatedparentsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Sisa.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
Sisa_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce198,19 kBAdobe PDFView/Open
Sisa_oponent.pdfPosudek oponenta práce200,75 kBAdobe PDFView/Open
Sisa_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce357,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.