Title: Postoje učitelů k inkluzi dětí s poruchami autistického spektra
Other Titles: Teachers attitudes towards inclusion of children with autism spectrum disorders
Authors: Švecová, Kamila
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40759
Keywords: poruchy autistického spektra;inkluze;postoje učitelů
Keywords in different language: autism spectrum disorders;inclusion;attitudes of teachers
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na 1. stupni běžných základních škol. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část práce obsahuje 3 kapitoly, ve kterých je čtenář seznámen s poruchami autistického spektra, s inkluzí a s charakteristikou mladšího školního věku v teoretické rovině. Druhá část je věnována vlastnímu výzkumu, jehož hlavním cílem bylo zmapovat postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání žáků s PAS. Dílčím cílem bylo zjistit, jaké faktory se na postojích pedagogů nejvíce podílejí. Výzkum byl realizován prostřednictvím smíšeného výzkumu, nástrojem pro sběr dat se stal dotazník vlastní konstrukce. Výzkumným šetřením vyšlo najevo, že postoje učitelů k inkluzi žáků s PAS jsou spíše negativní. Staticky významná souvislost byla prokázána mezi postoji učitelů, jejich věkem a zkušenostmi s žáky s PAS. Výsledky výzkumného šetření společně s doporučeními pro praxi jsou shrnuty v závěru práce.
Abstract in different language: The presented Thesis is focused on The inclusive education of children with autistic spectrum disorders at primary school. Thesis is divided into two parts. There is theoretical part and practical part. In theese chapters, the reader is acquainted with autistic spectrum disorders, inclusion and with characteristics and theory of the younger school age children. The second part is devoted to actual research. The main goal was to map the attitudes of teachers towards the inclusive education of children with ASD. A partial goal was to find out what are the key factors that affect to the attitudes of teachers. The research was carried out by mixed research. The data were collected by questionnaire constructed by the researcher. The research revealed that teachers' attitudes towards inclusion of kids with ASD are rather negative. There has been proven statistically significant correlation between teachers' attitudes, their age and experiences with kids with ASD. The results of the research together are summarized at the end of the thesis, along with recommendations for praxis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalifikacni prace.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Svecova_oponent.pdfPosudek oponenta práce595,83 kBAdobe PDFView/Open
Svecova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce702,83 kBAdobe PDFView/Open
Svecova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce172,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.