Title: Právní postavení muže a ženy dle AGBG z roku 1811 a Zákoníku o rodině z roku 1950
Other Titles: Legal status of men and women under the AGBG of 1811 and the Family Code of 1950
Authors: Seidl, Zdeněk
Advisor: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43455
Keywords: uzavírání manželství;právní postavení žen;změny právního postavení žen;právo na vzdělání;volební právo
Keywords in different language: marriage;legal status of women;changes in the legal status of women;the right to education;suffrage
Abstract: Diplomová práce se zabývá postavením muže a ženy, jejich práva a povinností dle Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811 a zákona o právu rodinném č. 265/1949 Sb. Práce se zabývá několika okruhy ve vývoji těchto práv. Jedná se zejména o okruhy ve oblasti manželství, jeho uzavírání a ukončení, oblastí osobního postavení a právního jednání, péče o děti, oblasti dědického práva a majetkového práva. V druhé části práce se shrnují oblasti práva volebního, práva na vzdělání a práva pracovního.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the position of men and women, their rights and obligations according to the General Civil Code of 1811 and the Act on Family Law No. 265/1949. The thesis deals with several areas in the development of these rights. These are mainly areas in the area of marriage, its conclusion and termination, areas of personal status and legal action, child care, areas of inheritance law and property law. The second part summarizes the areas of the right to vote, the right to education and labor law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seidl_diplomova_prace_2021.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP - Seidl Zdenek.pdfPosudek vedoucího práce650 kBAdobe PDFView/Open
OP - Seidl Zdenek.pdfPosudek oponenta práce612,18 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Seidl Zdenek.pdfPrůběh obhajoby práce262,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.