Title: Numerická řešení bayesovských vztahů v úloze terénní navigace
Other Titles: Numerical solutions to Bayesian recursive relations for terrain-aided navigation
Authors: Trejbal, Jan
Advisor: Duník Jindřich, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Matoušek Jakub, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55129
Keywords: filtr bodových mas;částicový filtr;particle-point mass fusion filter;odhad stavu;nelineární filtrace;stavový model
Keywords in different language: point mass filter;particle filter;particle-point mass fusion filter;state estimation;nonlinear filtering;state-space model
Abstract: Diplomová práce se zabývá úlohou odhadu stavu stochastických nelineárních dynamických systémů. Cílem této diplomové práce je určit optimální umístění bodů numerických metod řešení bayesovských rekurzivních vztahů. Numerické metody řešení bayesovských vztahů jsou využívány v úloze odhadu stavu nelineárních systému, například v úloze terénní navigace. Teoretická část této práce se nejdříve zabývá analýzou filtrů založených na dvou hlavních přístupech - filtru bodových mas založeném na deterministickém přístupu a částicovém filtru založeném na stochastickém přístupu. Následně byly tyto dva filtry porovnány a analyzovány jejich výhody a nevýhody a uvažována možnost tvorby filtru spojujícího oba přístupy za účelem vytvoření filtru se silnými stránkami obou filtrů. Nakonec byly provedeny simulace za účelem porovnání kvality odhadu a výpočetní náročnosti globálních filtrů. V těchto simulacích byly globální filtry diskutované v teoretické části porovnávány nejen proti sobě, ale i proti Kálmánovo filtru a filtrům z něj odvozených. Na základě výsledků simulací bylo navrženo optimální umístění bodů.
Abstract in different language: The thesis deals with the problem of state estimation of stochastic nonlinear dynamical systems. The aim of this thesis is to determine the optimal location of the points of numerical methods for solving Bayesian recursive relations. Numerical methods for solving Bayesian relations are used in the problem of state estimation of nonlinear systems, for example, in the problem of terrain aided navigation. The theoretical part of this thesis first deals with the analysis of filters based on two main approaches solving Bayesian relations - the point mass filter based on the deterministic approach and the particle filter based on the stochastic approach. Subsequently, these two filters were compared and their advantages and disadvantages were analyzed and the possibility to create a filter that fuses both approaches in order to create a filter with the strengths of both filters was considered. Finally, simulations were performed to compare the estimation quality and computational complexity of the global filters. In these simulations, the global filters discussed in the theoretical part were compared not only against each other, but also against the Kalman filter and filters derived from it. Based on the results of the simulations, the optimal placement of the points was proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_trejbalj.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce62,98 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,34 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Trejbal.pdfPrůběh obhajoby práce56,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.