Title: Psychohygienické aspekty učitelské profese
Other Titles: Psychohygienic Aspects of the Teaching Career
Authors: Lískovcová, Jana
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Holeček, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7070
Keywords: duševní hygiena;duševní zdraví;stres;stresová reakce;stresory učitelské profese;pracovní zátěž;životospráva;učitelé;hygiena práce učitele
Keywords in different language: mental hygiene;mental health;stress;stress reaction;stressors of the teaching profession;occupational load;way of living;teachers;work hygiene of teaching profession
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na psychohygienické aspekty, týkající se učitelské profese. Práce je tradičně rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce pojednává o významu psychohygieny a rizikových faktorech, které ohrožují duševní zdraví a ovlivňují tak působení učitele v jeho profesi. Praktickou část práce tvoří výzkum, jehož cílem bylo zmapování dodržování psychohygienických zásad u vzorku devadesáti učitelů tří základní a tří středních škol. Pro získání zjišťovaných informací byl použit dotazník se škálovými otázkami. Výsledky byly analyzovány kvantitativně i kvalitativně a to z hlediska obecných výsledků, výsledků jednotlivých typů škol a druhotně i z hlediska pohlaví.
Abstract in different language: This thesis is focused on psycho-hygienic aspects relating to the teaching profession. The thesis is traditionally divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the importance of psycho-hygiene and the risks which jeopardize the mental health and effect those way the teacher´s activities. The practical part is focused on a research monitoring the observance of the mental-hygienic rules by 90 educators of three primary schools and three secondary schools. To obtain the information collected was used questionnaire which included graded questions. The results were quantitatively and qualitatively analysed in reference to the general outcomes, in case of significant differences we mentioned also the results among the particular type of schools and dissimilarities between male and female respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Liskovcova.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Liskovcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,5 kBAdobe PDFView/Open
Liskovcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce479,07 kBAdobe PDFView/Open
Liskovcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.