Title: Percepce školního klimatu žáky, rodiči a učiteli
Other Titles: Perceptions of School Climate by Pupils, Teachers and Parents
Authors: Šíša, Jiří
Advisor: Szachtová Alena, PhDr.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39178
Keywords: školní klima;aktéři školního klimatu;hodnocení školního klimatu;žáci;učitelé;rodiče
Keywords in different language: school climate;actors of school climate;assessment of school climate;pupils;teachers;parents
Abstract: Diplomová práce se zabývá percepcí školního klimatu. Jejím cílem je zmapovat klima vybrané školy z pohledu žáků, učitelů a rodičů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretických východisek jsou charakterizovány klima školy, klima školní třídy a klima učitelského sboru. Následující části jsou věnovány jednotlivým aktérům, školního klimatu, jako jsou žáci, učitelé a rodiče. Teoretickou část uzavírají kapitoly, které se zaměřují na zkoumání a hodnocení školního klimatu a na současné výzkumy. V praktické části je realizováno výzkumné šetření na základní škole, ve kterém je porovnávána shoda a rozdílnost v hodnocení školního klimatu žáky, učiteli a rodiči.
Abstract in different language: The thesis deals with perceptions of school climate. Its aim is to map the climate of our schools from the perspective of students, teachers and parents. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Within the theoretical bases are characterized by a school climate and the climate in the classroom and teaching staff. The following sections are devoted to individual actors of school climate, such as students, teachers and parents. The final chapters of theoretical part focus on the evaluation of school climate and current research. In the practical part is realized survey in elementary school, which is compared to consensus and divergence in the assessment of school climate by pupils, teachers and parents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Sisa.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
Sisa_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce198,19 kBAdobe PDFView/Open
Sisa_oponent.pdfPosudek oponenta práce200,75 kBAdobe PDFView/Open
Sisa_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce357,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.