Title: Správnost při interpretaci obrazu ve vzdělávacích souvislostech
Other Titles: Correctness of painting interpretation in the context of education
Authors: Divišová, Veronika
Advisor: Slavík, Jan
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4057
Keywords: Správnost při interpretaci uměleckých děl
Keywords in different language: Accuracy in the interpretation of works of art
Abstract: Má bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části jsem se pokusila vysvětlit pojmy umění a interpretace. Tyto pojmy jsou stěžejní pro další část mé bakalářské práce. Ve druhé části práce jsem se věnovala jednotlivým příkladů. Pro tento účel jsem vybrala deset uměleckých děl. Všechna díla jsou malířská, protože k nim mám blízký vztah. Obrazy jsem propojila námětem s křesťankou tématikou. Snažila jsem se vybrat různorodá díla bez ohledu na období jejich vzniku. Z tohoto důvodu se v mé práci objevují díla například Jana van Eycka, ale také Francise Bacona. K těmto vybraným uměleckým dílům jsem hledala v nejrůznějších zdrojích interpretace, které jsem poté uvedla i ve své práci. K těmto interpretacím jsem ještě připojila laické interpretace dětí. Mou snahou bylo zjistit správnost v interpretaci. Protože jsem studentka pedagogické fakulty, obsahuje moje práce ještě jednu část. V této části jsem se pokusila navrhnout možnosti využití interpretace v pedagogické praxi a jednu jsem si vyzkoušela a popsala její průběh.
Abstract in different language: My bachelor's thesis is assembled of two main parts. In the first part I have tried to explain the term "Interpretation" and the term "Art". These terms are crucial for the other part of my bachelor's thesis. In the second part I have pursued to individual examples. I have chosen ten different pieces of Art t o reach the task. Every one of them is an art of painting because of my close liability to paintings. All of the paintings have been interconnected with the Christian theme. The works of art have been chosen to be varied regardless to the period of time of their origin. Therefore this thesis contains for example the works of Jan van Eyck or Francis Bacon. I have searched each work of art in the different sources of interpretation and then I have described them in this thesis. I have also attached some children interpretations. My goal was to find the right interpretation. Therefore I am a student of Faculty of Education my thesis including one more part. Into this part I have tried to propose possibilities of using the interpretation in the educational practice and I have also tried one I real and described its going.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Divisova_Veronika_Bc_ZCU_FPE_2012.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Divi.pdfPosudek vedoucího práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Divi.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Divi.pdfPrůběh obhajoby práce528,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.