Title: Výskyt a řešení šikany na základní škole
Other Titles: Occurrence and resolution of bullying at primary school
Authors: Moulisová, Nikola
Advisor: Szachtová Alena, PhDr.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40763
Keywords: šikanování;řešení šikany;postoj učitelů;základní školy;výskyt šikany;teorie agrese;preventivní opatření.
Keywords in different language: bullying;dealing with bullying;attitudes of teachers;primary schools;the occurrence of bullying;theory of aggression;preventive measures.
Abstract: Tato diplomová práce zjišťuje, v jaké míře se pedagogičtí pracovníci setkávají se šikanou, s kterými typy šikany a jak jsou celkově připraveni řešit případnou šikanu. První část diplomové práce je věnovaná teoretickým poznatkům o šikaně. Zabývá se teorií agrese, jejími příčinami, vývojem šikany a postupy při jejím řešení. Praktická část je zaměřena na zkušenosti učitelů základních škol se šikanou a zpracovává výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 63 respondentů.
Abstract in different language: This thesis investigates the extent to which teaching staff encounter with bullying, what types of bullying and how they are generally prepared to deal with possible bullying. The first part of the thesis is devoted to theoretical knowledge about bullying, dealing with the theory of aggression, its causes, the development of bullying and the procedures for its solution. The practical part focuses on the experience of primary school teachers with bullying and processes the results of a questionnaire survey involving 63 respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
Moulisova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce621,32 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_oponent.pdfPosudek oponenta práce680,23 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce254,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.