Title: Doňa Gracia Mendes Nasi
Other Titles: Dona Gracia Mendes Nasi
Authors: Knapová, Marie
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40819
Keywords: gracia nasi mendes;josef nasi;conversos;marranos;judaismus;inkvizice;židé;španělsko;portugalsko;antverpy;benátky;ferrara;konstantinopol;osmanská říše;bojkot ancona;projekt tiberiada;ferrarská bible;renesance;proto-sionismus.
Keywords in different language: gracia nasi mendes;josef nasi;conversos;marranos;judaism;inquisition;jews;spain;portugal;antwerp;venice;ferrara;constantinople;ottoman empire;boycott of ancona;project tiberias;ferrara bible;renaissance;proto-zionism.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na dokumentaci života středověké obchodnice Doňi Gracii Nasi/Mendes, jejího blízkého rodinného kruhu a aktivit obchodní firmy Mendes v kontextu světového obchodu a jejího odporu vůči španělské, portugalské a papežské inkvizici. Práce se zároveň zabírá pozicí židů v 15. a 16. století s vyzdvihnutím Graciina značného vlivu a pomoci v židovském zájmu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on documenting the life of the medieval businesswoman Dona Gracia Nasi / Mendes, her close family circle and the activities of the Mendes business in the context of world trade and its resistance to the Spanish, Portuguese and papal inquisitions. The work also deals with the position of Jews in the 15th and 16th centuries, highlighting Gracia's considerable influence and help in the Jewish interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KNAPOVA-Dona Gracia Nasi Mendes.pdfPlný text práce785,15 kBAdobe PDFView/Open
Knapova V.PDFPosudek vedoucího práce143,6 kBAdobe PDFView/Open
Knapova O.PDFPosudek oponenta práce95,28 kBAdobe PDFView/Open
Chupikova.PDFPrůběh obhajoby práce46,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.