Title: Samouzdravující polymery a jejich perspektiva v elektrotechnice
Other Titles: Self-healing polymers and their perspective in electrical engineering
Authors: Háže, Daniel
Advisor: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41854
Keywords: samouzdravování;monomer;polymer;polymerizace;chemická vazba;interdifuze;mikrokapsle;mikrovaskulární síť;elektrotechnika;pneumatika;lak;tranzistor;kabel;vodič;displej.
Keywords in different language: self-healing;monomer;polymer;polymerization;chemical bonding;interdiffusion;microcapsules;microvascular network;electrical engineering;tire;varnish;transistor;cable;wire;display.
Abstract: Záměrem této bakalářské práce je průzkum strategií a aplikačních možností samouzdravujících polymerů v elektrotechnice, do které moderní materiálové inženýrství stále více zasahuje. První kapitola práce je věnována základním termínům z oblasti polymerů, které jsou následně aplikovány v následujících kapitolách. Další část práce popisuje principy obecných postupů používaných k dosažení samouzdravujícího efektu. V části týkající se aplikačních možností samouzdravujících polymerů je proveden rozbor aplikačních možností s důrazem na elektrotechnický průmysl. Zde jsou jednotlivé metody prozkoumány z pohledu použitých technologií, návrhových možností a vlastností realizovaných vzorků. V závěru jsou jednotlivé aplikační možnosti rozebrány a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zde zmíněny doporučení dalších potenciálních aplikačních možností pro elektrotechniku.
Abstract in different language: This thesis aims to investigate the strategies and application possibilities that are used in the field of self-healing polymers in electrical engineering, which is increasingly involved in modern material engineering. The first chapter is devoted to basic terms in the field of polymers which are subsequently applied in the following chapters. The next part describes the principles of general procedures used to achieve a self-healing effect. In the part concerning the application possibilities of self-healing polymers, an analysis of application possibilities is performed with an emphasis on the electrical industry. The individual methods are examined for used technologies, design possibilities and properties of realized samples. The individual application possibilities are analysed in conclusion and their advantages and disadvantages are evaluated. Recommendations of other potential application possibilities for electrical engineering are also mentioned here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_hazed.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
082181_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
082181_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce967,07 kBAdobe PDFView/Open
082181_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce92,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.